വാർത്തകളുടെ അടിമ.mydiary. Khaleel shamras

ചുമ്മാ ചർച്ചചെയ്ത് സമയം പാഴാക്കി
കളയാൻ  ഓരോരോ വിഷയങ്ങൾക്കായി
കാത്തിരിക്കുകയാണോ നാം.
നമ്മുടെ ആ അനാവശ്യത്തെ
പരമാവധി ചൂഷണം ചെയ്യാൻ
ഓരോരോ കൊച്ചു കൊച്ചു വിഷയങ്ങളെ
പരതികൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്
നമ്മുടെ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങൾ.
ഭൂമിയിലെ ഒരു കൊച്ചു നാട്ടിലെ
ഇത്തിരി മനുഷ്യർ അവരുടെ ജനപ്രതിനിധിയെ
തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പോലും
നമ്മുടെ വലിയ സംസാരവിഷയമാവുമ്പോൾ.
അതിനായി പാഴാക്കുന്ന സമത്ത കുറിച്ച്
ഒരു പുനര ലോകനത്തിനു പോലും തയ്യാറാവുന്നില്ല
നാം.
 മറ്റൊരു വഷത്ത് നിർബന്ധമായും ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട
പലതിനും സമയം തികയുന്നില്ല എന്ന പരാതിയാണ്.
ഒരിത്തിരി നേരത്തെ വ്യായാമം കൊണ്ടു പോലും
പല അസുഖങ്ങളേയും ഓട്ടിയകറ്റാനും
ദീർഘായുസ്സിലേക്ക് ജീവിതത്തെ
നയിക്കുമെന്ന് തെളിഞ
ഈ  ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ്
ഇതിനൊന്നും ഒരു പ്രാധാന്യവും നൽകാതെ,
മീഡിയകൾക്കും മറ്റും മുമ്പിൽ
കുത്തിയിരുന്ന് അസുഖങ്ങൾ വിളിച്ചു വരുത്തി
വിലപ്പെട്ട സമയം നാം   കുത്തിയിരിക്കുന്നത്.Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്