കണ്ണീരൊപ്പാനുള്ള തൂവാലmy diary .Khaleelshamras

നിന്റെ ദു:ഖങ്ങളെ മാച്ചുകളയാൻ,
നിന്റെ കണ്ണുനീർ ഒപ്പിയെടുക്കാൻ
വേണ്ടതൊകെ
നിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ
തന്നെയുണ്ടായിരുന്നു.
അടുത്ത് ഉണ്ടായിട്ടും അവക്കു നേരെ
നീയൊന്നു തിരിഞ്ഞു നോക്കിയതുപോലുമില്ല.
വിടർന്നു നിന്ന പൂക്കളും
മന്ദമാരുതനും
നിഷ്കളങ്ക ബാല്യവുമെല്ലാ
നിന്റെ കണ്ണീരൊപ്പാനുളള
തൂവാലകൾ ആയിരുന്നു.

Popular Posts