ഭക്തി.my diary. Khaleelshamras

ഭക്തി കാട്ടി കൂട്ടാനുളള തല്ല
മറിച്ച് നിന്റെ മനസ്സിന്റെ
ഉള്ളറകളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലേണ്ട
ഒന്നാണ്.
അത് ദൈവസാമിപ്യം അനുഭവിച്ച റിയാനുളളതാണ്.
അത് ജീവിതത്തെ
സമ്പൂർണ്ണമായും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ
സൃഷ്ടാവും പരിപാലകനുമായ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കാനുളളതാണ്.
അത് നിന്നിൽ സമാധാനവും
കാരുണ്യവും ധൈര്യവും നിറക്കുന്നു.
അല്ലാതെ ഭക്തി
നിന്നെ വർഘീയ വാദിയും
ഭീകരവാദിയും ആക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്.
അത് ദൈവത്തിൽ പങ്കുകാരെ
വെക്കുന്നതിൽ നിന്നും
നിന്നെ തടയുന്നു.

Popular Posts