കാരുണ്യവാനായ ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ.my diary. Khaleelshamras

ഒരാൾ നിന്നെ മാനസികമായി തളർത്തി.
നീ അയാൾക്ക് പകരം കാരുണ്യം  സമ്മാനിച്ചു.
പിന്നേയും നിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു
പകരം വീണ്ടും അയാളോട് കരുണ കാട്ടി.
വീണ്ടും വീണ്ടും നിന്നെ അക്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു.
നീ അയാൾക്ക് നല്ലതും ചെയ്തു കൊണ്ടേയിരുന്നു.
അയാൾ നിനക്ക് അശാന്തി കൈമാറി
നീ അങ്ങോട്ട് സമാധാനവും.
അങ്ങിനെ നീ കാരുണ്യവാനായ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ
ഉത്തമ ദാസനായി സ്വയം മാറുകയായിരുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്