സംഭാഷണമെന്ന വീട്My diary. Khaleelshamras

വാക്കുകൾ ചുമ്മാ എടുത്ത് പ്രയോഗിക്കാൻ
ഉളളതല്ല.
അത് സൂക്ഷമതയോടെയും
അടുക്കും ചിട്ടയോടെയും
ഒന്നിനു മേൽ ഒന്നായി
എടുത്ത്‌ വെക്കുമ്പോൾ
ഉണ്ടാവുന്ന മണിമാളികയാണ്
സംഭാഷണം.
ഈ വീടിന് കൂടുതൽ
കരുത്ത് നൽകുന്ന സിമന്റ്
ആണ് മൗനം.
ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടത്
വേണ്ടയിടങ്ങളിൽ
വെച്ചില്ലെങ്കിൽ
വീട് പൊളിഞ് വീഴും.
മനസ്സ് വേദനിക്കും
സമാധാനം നഷ്ടമാവും.

Popular Posts