സത്യവും അസത്യവും.my diary. Khaleelshamras

സ്വതന്ത്രവും നിസ്പക്ഷവുമായ
അറിവു നേടലിലൂടെ
എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താവുന്ന ഒന്നാണ്
സത്യം.
പക്ഷെ മനുഷ്യരെ
അറിവു നേടുന്നതിനു
വിലക്കേർപ്പെടുത്തി
സത്യമല്ലാത്തൊരു
ജയിലിൽ ബന്ധിപ്പിച്ച്
അതിനപ്പുറത്തുളളതൊന്നും
അന്വേഷിക്കാനുളള
സ്വാതന്ത്യം നിശേധിച്ച്
അസത്യത്തെ
സത്യമായി പഠിപ്പിച്ച്
മറ്റാരൊക്കെയോ
ബന്ധനസ്തനാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

Popular Posts