സമ്മാനങ്ങൾ.my diary. Khaleelshamras

ഓരോ ചർച്ചയും കഴിഞ്
ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക്
തിരിച്ചു പോവും.
ഇനി ഒരിക്കലും സാക്ഷികളാവാൻ കഴിയാത്ത
ഒരു  വിലപ്പെട്ട ചർച്ചയാണ്
ഓരോ മനുഷ്യ കൂടിക്കാഴ്ചക്കു ശേഷവും
സമാപിക്കുന്നത്.
ആ ചർച്ചകളിൽ വിലപ്പെട്ടെതെന്തെങ്കിലും ഒക്കെ
അവർക്ക് സമ്മാനിക്കാൻ
നിനക്ക് ബാദ്ധ്യതയുണ്ട്.
പിണീടെപ്പോഴെങ്കിലും ഓർമയുടെ
കണ്ണുകളിലുടെ
ഈ ചർച്ചകളിലേക്ക്
തിരിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ
നീ അൽകിയ വിലപ്പെട്ട  സമ്മാനം
അവരവിടെ കാണണം.
അറിവായി,
സ്നേഹമായി,
ജീവിതത്തെ പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള കരുത്തായി
ഒക്കെ നീ നൽകിയ സമ്മാനങ്ങൾ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്