സമ്പത്ത്.my diary. Khaleelshamras.

നീ സമ്പന്നനായിരുന്നു.
അത് കുന്നു കൂട്ടിവെച്ചു.
ജീവിച്ച കാലമത്രയും
അതെല്ലാം നിന്റേതാണെന്ന്‌ കൊട്ടിഘോഷിച്ച്
അതിൽ അഹങ്കരിച്ചു.
പിന്നീട് നീ മരിച്ചപ്പോൾ മാത്രം അറിഞ്ഞു.
അതൊന്നും നിന്റേതല്ലായിരുന്നുവെന്നും
അവയൊക്കെ
നിന്നെ പരീക്ഷിക്കാനുളളതായിരുന്നുവെന്നും.

Popular Posts