അഭിമാനത്തിന് മുറിവേൽപ്പിച്ചു കൂട..my diary. Khaleelshamras

അവന്റെ പദവിയോ ജാതിയോ
വരുമാനമോ അല്ല അവനെ വലിയവനും  ചെറിയവനുമാക്കുന്നത്
മറിച്ച്
അവൻ ചിന്താേശേഷിയുളള ആത്മാവ് ഉളള
മനുഷ്യൻ ആണ് എന്നതാണ്.
ഓരോ മനുഷ്യനും ഒരാത്മാഭിമാനമുണ്ട്.
ഏതിന്റെ പേരിലാണേലും
അഭിമാനത്തിന് മുറിവേൽപ്പിച്ചു  കൂട.
 അവനെ ആദരിക്കണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്