നിന്റെ മൂല്യം മനസ്സിലാവാൻ.my diary. Khaleelshamras

നിന്റെ മൂല്യം മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ
പിറക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കാതെ
പോയ
എണ്ണിയാലൊതുങ്ങാത്ത
പുംബീജങ്ങളിലേക്ക് നോക്കണം.
മനുഷ്യനായി ജനിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച്
ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ എണ്ണിയാലൊതുങ്ങുന്ന സൃഷ്ടികളിലേക്ക്
നോക്കണം.
അപ്പാൾ മഌഷ്യനായി ജനിച്ചതിന്റേയും
ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ
നീ ജീവിക്കുന്നതിന്റേയും മൂല്യം നിനക്ക് മനസ്സിലാവും.

Popular Posts