വിമർശകർ എന്ന വഴികാട്ടികൾ.my diary. Khaleelshamras

വിമർശകരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല വേണ്ടത്.
മറിച്ച് അവരെ നിനക്ക് ലഭിച്ച വഴികാട്ടികൾ ആയി കാണുക.
 അവർ കാട്ടിതന്ന പിഴവുകളെ
ഇനിയൊരിക്കലും ആവർത്തിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ
തിരുത്തുക.
വിമർശകരെ ശത്രുവായി കാണുന്നത്
നിന്റെ അഹങ്കാരമാണ്.
ഞാൻ എല്ലാം തികഞ്ഞവനാണ്
എന്ന നിന്റെ ധാരണയാണ്
അവരെ ശത്രുവായി  കാണുന്നത്.


Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്