ദൈവ ഭക്തി ചർച്ചക്ക് വിധേയമാവുമ്പോൾ. my diary .Khaleelshamras

ദൈവ ഭക്തി ഏറ്റവും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നാം.
ആ ചർച്ചകൾക്കനുകൂലമായ ഭരണകൂടവും
അനുകൂലമായ മാസവും.
ശരിയായ ഒരേയൊരു ദൈവത്തിലുളള
വിശ്വാസം എല്ലാ മതങ്ങളുടേയും
 കാതലായ വിശ്വാസമാണ്
എന്നത്
മനുഷ്യരെ ഐക്യത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.
മതങ്ങളുടെ പേരിലുളള തെറ്റിദ്ധാരണകളെ
കാരുണ്യം കൊണ്ട്  മാച്ചുകളയാൻ കഴിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
വിമർശനങ്ങൾ ആണ്
വിമർശിക്കപ്പെട്ടവർക്ക്  ഞങ്ങൾ അതല്ല എന്ന് തെളിയിക്കാനുളള
അവസരം എന്ന തിരിച്ചറിവ്
വാതിൽ തുറക്കുന്നത്
ദൈവ വിശ്വാസത്തിന്റെ ശരിയായ പാഥയിലേക്ക് ആണ്.
ജാതിയും മതവും വിഭിന്നമായിട്ടും
ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ
സഹായഹസ്തവുമായി ആരാധനാലയങ്ങളിൽ പോലും
പ്രാത്ഥനകൾക്കൊപ്പം
സാമ്പത്തിക ശാരീരിക സഹായങ്ങളും കൂടിയെത്തിയപ്പോൾ
കരുണ അണപൊട്ടിയൊഴുകിയ
കാരുണ്യവാനായ വൈത്തിലുളള ഭക്തിയായിരുന്നു.


Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്