ആരേയും അവഗണിക്കരുത്.my diary .Khaleelshamras

ജീവിതത്തിൽ
ആരേയും അവഗണിക്കരുത്.
ആരേയും നിസ്സാരരായി
കാണരുത്.
മനസ്സ് എപ്പോഴും നിഷ്കളങ്കമായി നിലനിർത്തണം.
നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സിന്
ഒരിക്കലും വിവേചനം
കാട്ടാനോ
ആളുകളെ ചെറുതായി
കാണാനോ കഴിയില്ല.
പണമോ പദവിയോ
വർണ്ണമോ വർഗ്ഗമോ
ഒന്നും അനീധി കാണിക്കാൻ
ഒരു നിമിത്തമാവരുത്.
കാരുണ്യം നിന്റെ
മനസ്സിന്റെ കാലാവസ്ഥയും
ജീവിതത്തിന്റെ ആദർശവും
ആവണം.
അത് കാരുണ്യവാനായ ഒരു ദൈവ ത്തിന്റെ
ഉത്തമ ദാസനായി നിന്നെ
നിന്നെ മാറ്റുമെന്ന് മാത്രമല്ല.
ജീവതത്തിൽ നിന്നെ
ഏറ്റവും നല്ലവനാക്കും.
'

Popular Posts