ജീവിതത്തിലെ പട്ടാളക്കാരൻ.my diary. Khaleelshamras

തോക്കുധാരിയായി, '
പേടിപ്പിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച
ഒരു മനുഷ്യനെ നിന്റെ ജീവിത
വഴിയിൽ കണ്ടു.
ആ മനുഷ്യനെ
തടസ്സമെന്നു നീ വിളിച്ചു.
ആ മനുഷ്യനെ കണ്ടപാടെ
യാത്ര ഉപേക്ഷിച്ചു
നീ തിരികെ നടന്നു.
പക്ഷെ അയാൾ
തടസ്സമല്ലായിരുന്നു
മറിച്ച്
നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക്
കടന്നുവരുന്ന ശത്രുക്കളെ
ആട്ടിയോടിക്കാനുളള
പട്ടാളക്കാരനായിരുന്നു.
ഏത് പ്രതിസന്ധിയേയും
തരണം ചെയ്യാൻ
നിന്നെ പരിശീലിപ്പിക്കാനുളള
ട്റയിനർ ആയിരുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്