നിനക്കായി ഈ ഒരു നിമിഷം.my diary. Khaleelshamras

ഒരു പാട് നല്ല ദിനങ്ങൾ വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട്.
പക്ഷെ അതൊന്നും നിനക്കുളളതല്ല.
പക്ഷെ നീ ആ ദിനങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്.
 നീ ജീവിച്ചിരിക്കുമോ എന്നു പോലും ഉറപ്പില്ലാത്ത
ആ ദിനങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കാതെ.
അതിലും വിലപ്പിടിപ്പുളള
നിനക്കായി ഒരുക്കപ്പെട്ട ഈ നിമിഷത്തിൽ ജീവിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്