ദാമ്പത്യം.my diary. KhaleelShamras

ഇവിടെ ചെന്നായയും പുളളിമാനും
തമ്മിൽ വേളി കഴിക്കുന്നില്ല.
പക്ഷെ മിക്ക ദമ്പതികളുടേയും
ജീവിതത്തിലേക്ക്
എത്തി നോക്കിയാൽ
ഇതുപോലെ ഒന്നാണോ
നടന്നത് എന്ന് തോണിപ്പോവും.
വിട്ടു വീഴ്ച ചെയ്യാനും
ക്ഷമിക്കാനും ഇരുവരും തയ്യാറാവുന്നില്ല.
പീടിവാശിയും
പരസ്പരം പെരുമ കാണിക്കലും
ഒരു മൽസരം പോലെ
അരങ്ങേറുന്നു.
ഇരുവർക്കും
തനിക്കു വേണ്ടി ഒന്നും
ചെയ്തില്ല എന്ന പരാതിയാണ്.
ഇവിടെ ദാമ്പത്യം ഒന്നിപ്പിക്കേണ്ടത്
മനുഷ്യരെ തമ്മിലാണ്.
അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെയാണ്
സ്നേങ്ങളെയാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്