അലസതയെ ഓട്ടിയകറ്റുക.my diary. Khaleelshamras

ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യനാളുകളിൽ നീ ഏറ്റവും കൂടുതൽ
കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.
വയസ്സായി വരാട്ടോ --- .
 അങ്ങിനെ വയസ്സ് മധ്യത്തിൽ
എത്തിയാൽ
പിന്നെ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങും
വയസ്സായി ട്ടോ.
യൗവനത്തിൽ അലസത നിന്നോട് മന്ത്രിക്കും
വയസ്സായിക്കോട്ടെ
എന്നിട്ടെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന്.
വയസ്സായാൽ ഇതേ അലസത
നിന്നോട് മന്ത്രിക്കും
വയസ്സായി ഇനി വി ശ്രമിച്ചോ.
ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ
അലസത  നിന്നെ ജീവിക്കുന്നതിൽ നിന്നും
നല്ലതെന്തെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്നതിനും
 തടസ്സമാവുകയാണ്.
അലസതയെ ഓടിയകറ്റി
ഓരോ നിമിഷവും ജീവിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്