ജീവിത വിഭവങ്ങൾ.my diary. Khaleelsh shamras

എനിക്ക് ലഭിച്ചതെല്ലാം
കെട്ടിപ്പിടിച്ച്,
മറ്റാർക്കും അതിൽ നിന്നൊരു പങ്കു പോലും നൽകാതെ
ജീവിക്കേണ്ടി വന്നേനെ.
ഈ ജീവിതം അനശ്വരമായിരിന്നുവെങ്കിൽ.
ഈ നശ്വരമായ ജീവിതത്തിൽ
ജീ വിത വിഭവങ്ങൾ പൂ ഴ്ത്തി വെച്ചാൽ
അവ അതിനുളളിൽ കിടന്ന്
ചീഞ്ഞു പോവും എന്നല്ലാതെ
മറ്റൊന്നും ലഭിക്കാനില്ല.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്