ഇച്ഛാശക്തിmy diary. Khaleel shamras.

ഇച്ഛാശക്തി മനസ്സിന്റെ കരുത്ത് ആണ്.
ഓരോ പ്രതിസന്ധിയേയും ധീരതയിലൂടെ
നേരിടുമ്പോൾ
കൈവരിക്കുന്ന ശക്തിയാണ് ഇച്ഛാശക്തി.
ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ
വ്യായാമം ചെയ്യുന്നപോലെ
നിന്റെ മനക്കരുത്ത്
വർദ്ധിപ്പിച്ചെടുക്കുക.
ജീവിതത്തിലെ തടസ്സങ്ങളിൽ നിന്നും തിരിഞ്ഞോടിയാൽ
നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത്
മനസ്സിന്  കൂടുതൽ കരുത്ത് നൽകുന്ന
ഈ വ്യായാമമാണ്.
അതിനെ ധീരതയോടെ
നേരിട്ടാൽ വർദ്ധിക്കുന്നത് മനസ്സിന്റെ ശക്തിയാണ്.
ഒരു ജീവിത സാഹചര്യത്തിലും പതറാത്ത
മനസ്സ്  നിലനിർത്തുക.
അതിന്  വ്യായാമം ലഭിക്കുന്ന
അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്