നിനക്ക് പറ്റാത്ത പണി.my diary. Khaleel Shamras

രാഷ്ട്രീയ സംഭവ വികാസങ്ങൾ
കാണാം, കേൾക്കാം 
ചർച്ച ചെയ്യാം.
പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊന്നും
നിന്റെ മനസ്സമാധാനം
നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കണം.
അതിലുടെ പലരേയും പലതിനേയും
നിന്റെ ശത്രുക്കളാക്കി
 മനസ്സിൽ വാഴ്ത്തുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കണം.
അതു മൂലം നിന്റെ വിലപ്പെട്ട സമയം 
നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കണം.
ഇനി അങ്ങിനെ യൊന്നും പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ
ഈ പണി നിനക്ക് പറ്റിയതല്ല
എന്നാണ് അർത്തം.

Popular Posts