നിനക്ക് ചേരാത്ത ചർച്ചകൾ.my diary .Khaleel Shamras

മനസ്സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നതാണ്
ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ  വിജയം.
രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളിലും മറ്റും ഏർപ്പെടുമ്പോൾ
ഈ മനസ്സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ
എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക.
നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ
നിനക്ക് ആ ചർച്ചയിൽ പങ്കാളിയാവുന്നത്
അനുയോജ്യമല്ല'.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്