ജീവിതം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ. my diary . khaleel. Shamras

ഓരോ നിമിഷവും ജീവിതം നിനക്കു മുമ്പിൽ
ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ നിരത്തും.
 ഉത്തരങ്ങളുടെ കുറേ ഓപ്ഷനുകളും.
അതിൽ നിന്നും ശരിയായത്
ശരിയായ ക്രമത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
എന്നതാണ് നിനക്ക് ചെയ്യാനുളളത്.


Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്