ജീവിതത്തെ സ്വയം തോൽപ്പിക്കുന്നവർ.my diary Khaleel Shamras

 ആരു ജയിക്കും തോൽക്കുമെന്നും
മറ്റുമുളള ചർച്ചകൾക്കൊടുവിൽ
ഒരാൾ ജയിക്കും.
എതിരാളികൾ തോൽക്കും.
പക്ഷെ ഈ ചർച്ചകൾക്കിടയിൽ
ഒരാവശ്യവുമില്ലാതെ
പരാജയപ്പെടുന്ന ഒരു മഹാഭൂരിപക്ഷമുണ്ട്.
തന്റെ ജീവിതത്തിൽ
അറിവ് നേടാനും
ക്രിയേറ്റീവ്  ആയ ജീവിതം നയിക്കാനും
സമയമെന്ന ഒരു അമൂല്യ നിധി ലഭിച്ച
പൊതുജനമെന്ന നാമാണ് അത്.
ആ ഒരു നിധിയാണ്
ഒരു പ്രാധാന്യവുമില്ലാത്ത
ചർച്ചകൾക്കും മാനസിക സംഘർഷനങ്ങൾക്കുമായി
പാഴാക്കി കളയുന്നത്.
അങ്ങിനെ ജീവിതത്തെ സ്വയം തോൽപ്പിക്കുന്നവരായി മാറുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്