പരാജയത്തിലൂടെ അവസാനിക്കുന്നതല്ല ജീവിതം.my diary. Khaleel Shamras

പരാജയം നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ
അന്ത്യമല്ല.
മറിച്ച്
അത് നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ
വഴിത്തിരിവ് ആണ്.
പ്രയത്നത്തിന് കൂടുതൽ
കരുത്ത് പകരാനുളള ഊർജ്ജമാണ്.
പരാജയം നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ
ഗുരുവാണ്.
പരാജയത്തോടെ
അവസാറിeക്കണ്ട ഒന്നല്ല പ്രയത്നം.
പ്രയത്നം ജീവിതമാണ്.
വിജയവും പരാജയവും
ഒക്കെ അതിലെ
പടവുകൾ മാത്രമാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്