വർഗ്ഗീയവാദി.my diary. Khaleel Shamras

വർഗ്ഗീയത ഹൃദയത്തിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന
മാരക വിഷമാണ്.
ആ വിഷമുളള ആൾ
 അയാളുടെ മനസ്സിലുടെ
പിന്നെ ചിന്തകളിലുടെ
ആ വിഷം ആഞ്ഞു തുപ്പുകയാണ്.
അപൂർവ്വം ചിലർ
അത് വാക്കുകളിലൂടെയും നാവിലൂടെയും
ആഞ്ഞു തുപ്പുന്നു.
മറ്റു ചിലർ സ്വന്തം വർഗ്ഗത്തിൽ പെട്ടവരെ
പരസ്പരം കാണുമ്പോൾ ആ വിഷം
പരസ്പരം കൈമാറുന്നു.
ഇവിടെ ഒരു വർഗ്ഗീയവാദിയും അറിയാതെ
പോവുന്ന  ഒനുണ്ട്.
അവർ സ്വന്തം ചിന്തകളിലൂടെയും
മനസ്സിലുടെയും ആഞു തുപ്പുന്ന വിഷം
അവർ ആർക്കെതിരെയാണോ ചിന്തിക്കുന്നത്
അത് അവരിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല.
മറിച്ച് എത്തുന്നത് സ്വന്തത്തിലേക്ക് ആണ്.
അതിൽ ഇല്ലാതാവുന്നത്
നൻമയുടേയും  സ്നേഹത്തിന്റേയും
കലവറകളാണ്.
നൻമയും   സ്നേഹവും നിറഞ്ഞ
ഒരു മനുഷ്യനും വർഗ്ഗീയവാദി ആവാൻ കഴിയില്ല.


Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്