തുറക്കാത്ത വാതിൽ.my diary. Khaleel shamras

ഇന്നലെകളുടെ വാതിലുകൾ
എന്നോ കൊട്ടി അടക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
എത്ര മുട്ടിയാലും
അവയിനി തുറക്കപ്പെടില്ല.
നഷടപ്പെടവയെ കറിച്ചോർത്ത്
ദുഃഖിച്ചിരിക്കലും,
അങ്ങിനെ ചെയ്തില്ലായിരിന്നുവെങ്കിൽ
എന്ന വിചാരവുമെല്ലാം
ഇത്തരം വിഫല ശ്രമങ്ങളാണ്.
ഒരിക്കലും തുറക്കാത്ത
വാതിലുകൾക്ക് മുമ്പിൽ മുട്ടി മുട്ടി
സമയം കാ യാതെ.
എളുപ്പത്തിൽ തുറക്കാവുന്നതും
നിനക്കായി തുറന്നു കിടക്കുന്നതുമായ
ഈ നിമിഷത്തിലേക്ക്
പ്രവേശിക്കുക.
അവിടെ ജീവിക്കുക.

Popular Posts