രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾ. my diary. khaleel shamras

നല്ല സ്ഥാനാർത്ഥിയെ കണ്ടെത്തി
വോട്ടു ചെയ്യാൻ.
ഇനി നീ  ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിന്റെ സംഘത്തിൽപ്പെട്ട
സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വോട്ടു ചെയ്യാൻ.
ഇത്രയേറെ സമയം വിനിയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ടോ?
ഒരു വ്യക്തിയെ തിരത്തെടുത്ത് അയക്കാൻ
ഇത്രയേറെ മനുഷ്യരുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം
 ചർച്ചകളിൽ നിന്നും ചർച്ചകളിലേക്കും
പരസ്പരം പരിഹസിക്കുന്നതിലേക്കും
അതിലൂടെ
സമയം പാഴാക്കുന്നതിലേക്കും 
വലിച്ചിറക്കേണ്ടതുണ്ടോ.
രാഷ്ട്രീയം വേണം
പക്ഷെ അടിമത്വമാവരുത്.
എന്റെ സംഘം മാത്രമാണ് ശരിയെന്ന്
അന്തമായി വിശ്വസിക്കരുത്.
ശരിയാരു ചെയ്താലും  അംഗീകരിക്കണം.
തെറ്റു ചെയ്താൽ തിരുത്തണം.
പരിഹസിക്കരുത്.
ചർച്ചകൾ അനാവശ്യത്തിനാവരുത്.


Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്