മരിച്ചവനായി ജീവിക്കാൻ.my diary. Khaleel shamras

മരിച്ചവനായി ജീവിക്കാൻ
നിനക്ക് മുന്നിൽ വിശാലമായ  ഒരു സമയം തന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നു.
ജീവിക്കാൻ ലഭിച്ച ഈ തുച്ചമായ
സമയത്തെ  മരിച്ചവനായി ജീവിക്കാൻ
വിനിയോഗിക്കാതിരിക്കുക.
അലസതയുടേയും മുശിപ്പിന്റേയും മടിയുടേയും
ശ്മശാനമാക്കി നിന്റെ
ഈ ജീവിത നിമിഷങ്ങളെ മാറ്റാതെ.
കാരുണ്യവും  സ്നേഹവും അറിവുംനിറച്ച്
ഈ ജീവിത നിമിഷങ്ങളിൽ
മരിക്കാത്തവനായി ജീവിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്