മനുഷ്യരെ എങ്ങിനെ നോക്കണം? my diary. Khaleel shamras

മനുഷ്യന്റെ സമ്പത്തിലേക്കോ,
പദവിയിലേക്കോ
 ജാതിയിലേക്കോ നോക്കാതെ.
അവൻ പിറന്നു വീണ അവസ്ഥയിലേക്കും
മരിച്ചു കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കും
നോക്കുക.
എന്നിട്ടവനോട് സംസാരിക്കുക.
അപ്പോൾ നിനക്ക് അവനോട്
തോണുന്നത് ലാളനയും  ദയയും
കാരുണ്യവും ഒക്കെയായിരിക്കും.

Popular Posts