ജീവതമെന്ന;വാഹനത്തിൽ.my diary . khaleel. Shamras.

ഈ വാഹനത്തിന്റെ ആദ്യ സ്റ്റോപ്പ് നിന്റെ പിറവിയായിരുന്നു
അടുത്ത സ്റ്റോപ്പ് നിന്റെ മരണമാണ്.
അതിനിടയിൽ ഒരു സ്റ്റോപ്പില്ല.
ഇനി ഒരിത്തിരി നേരം  നിർത്തിയിട്ട് യാത്ര
 തുടരാൻ വിചാരിച്ചാലും നടക്കില്ല.
ഇനി വാഹനത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി
മറ്റൊരു കാലത്തിൽ പോയി
വേറെയൊന്നിൽ കയറാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചാലും
നടക്കില്ല.
സമയത്തിൽ  വെച്ചേറ്റവും പുതിയ ‌ ഈ സമയത്തിൽ
ഈ വാഹനത്തിൽ കാറേണ്ടത് നീയായിരുന്നു വെന്നത്
മുമ്പേ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടതാണ്.
യാത്ര തുsർന്നേ പറ്റൂ
അതിലെ  നൻമ നിറഞ  ലക്ഷ്യങ്ങൾ
നിറവേറ്റിയേ പറ്റൂ.
ഒരവസരത്തിനായി കാത്തിരിക്കാതെ
ഈ ഒരു നിമിഷത്തെ
അവസരമായികണ്ട് ജീവിക്കുക.
Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്