നിന്റെ മൗനം 'my diary. Khaleel Shamraട

എപ്പോഴും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക
എന്നതിലല്ല നിന്റെ വിജയം.
പലപ്പോഴും മൗനം പാലിക്കുന്നതിലാണ് നിന്റെ വിജയം.
നിന്റെ മൗനം പല പലപ്പോഴും സംരക്ഷിക്കുന്നത്
നിന്റെ മനശാന്തിയെ യാണ്.
അതുപോലെ മറ്റുളളവരുടെ  ശാന്തിയെ
കൊലചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും നിന്റെ മൗനം
നിന്നെ തടയുന്നു.

Popular Posts