സമയത്തിന്റേയും ആത്മാവിന്റേയും പുത്തൻ എഡിഷൻ. my diary. Khalee1-shamras

നീ ജീവിക്കേണ്ട സമയവും
നിന്നെ നീയാക്കുന്ന ആത്മാവും
ഓരോ മുന്നോട്ടുളള ചുവടുവെപ്പിലും
പുതുപുത്തൻ ആണ്.
ഏറ്റവും പുതിയ എഡിഷൻ സമയത്തിൽ
പല പാഠങ്ങളും പഠിച്ച് പക്വതയെത്തിയ
നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ
പുത്തൻ എഡിഷൻ ആത്മാവ് പ്രവേശിക്കുകയാണ്.
പഴയ പോരായ്മകൾക്കും
കേടുപാടുകൾക്കും
 ഒന്നും ഇനി പ്രസക്തിയില്ല.

Popular Posts