ദൈവ വിശ്വാസം.my aliary, Khaleel Shamras

ഭൂമിയിൽ ഒരു പ്രവാചകനും ദൈവമുണ്ട് എന്ന് പഠിപ്പിക്കാനല്ല വന്നത്.
മറിച്ച് അവരൊക്കെ വന്നത്
ആരാധനക്കർഹനായി ദൈവം മാത്രമേയുളളു എന്ന് പഠിപ്പിക്കാനാണ്.
ദൈവം ഏകനാണ് എന്ന സത്യം അരക്കിട്ടൊറിപ്പിക്കാനാണ്.
മനുഷ്യന്റെ  ശത്രുവായ പിശാച്
ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നതും ഇതേ മാർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും
തെറ്റിക്കാനാണ്.
അതുകൊണ്ട് കരുതിയിരിക്കുക
പുതുപുത്തൻ ആചാരങ്ങളുമായി,
ആൾ കൂട്ടത്തിന്റെ പിൻവലത്തോടെ,
ആരൊക്കെയോ നിന്റെ അരികിൽ വരും.
ദൈവ വിശ്വാസികളും ഏക ദൈവ വിശ്വാസികളും തെന്നയാണ്
അവർ.
പക്ഷെ ഉളളിലേക്കിറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ
അവിടെ
ഈ ഒരു  മാർഗ്ഗത്തിൽ വഴി തെറ്റി കിടക്കുന്നത് കാണാം.
അത് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടത്
 അറിവ് ആണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്