ബന്ധങ്ങളെ കൊലചെയ്ത കഠാ ര .ഖലീൽ ശംറാസ്

പലപ്പോഴും സമ്പത്ത് ബന്ധങ്ങളെ അരിഞുവീഴ്ത്തിയ
കഠാരയായി വരും.
പണമില്ലാത്ത ഒരു ബന്ധു
പണമുളള ഒരു ബന്ധുവിന്റെ അടുക്കൽ
വല്ല ആവശ്യവുമായി ചെല്ലുമ്പോൾ
ഉണ്ടായിട്ടും ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ
അയാൾ ആ കഠാര സ്വന്തം ബന്ധുവിനു നേരെ പ്രയോഗിച്ചുവെന്നാണ്.

Popular Posts