ചിന്തകളുടെ പ്രതിഫലനങ്ങൾ. എന്റെ ഡയറി.ഖലീൽശംറാസ്

 ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ മനസ്സിൽ
രൂപപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിന്തകളുടെ പ്രതിഫലനമാണ്.
ഓരോ ഭാഹ്യ സാഹചര്യവും
ഓരോരുത്തത്തിലും വ്യത്യസ്ത തരം ചിന്തകളെയാണ്
തട്ടിയുണർത്തുന്നത്.
ആ ചിന്തകൾ  രൂപപ്പെടുന്നത്
അവരവർ കാലങ്ങളായി  രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്ത
വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്.
മനസ്സിൽ കരുണയും നൻമയും സമാധാനവും
ശീലിച്ച വ്യക്തി
ഏതു സാഹചര്യത്തോടും സമീപിക്കുന്നത്
അതേ രീതിയിൽ തന്നെയായിരിക്കും.
ഇനി മനസ്സ് നിറയെ
അഹങ്കാരവും, പകയും വിവേചനവും
വർഗ്ഗീയതയും ഒക്കെയാണെങ്കിൽ
അതിനടി സ്ഥാനത്തിലുളള
ചിന്തകൾ ആയിരിക്കും
ആ വ്യക്തിയിൽ പിറക്കുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്