ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നും തളളിയിടാൻ.എന്റെ ഡയറി.ഖലീൽ ശംറാസ്

നിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നും
തളളി താഴെയിടാൻ
പലതും വരും.
മടിയായി
അല്ലെങ്കിൽ
നിന്റെ ജീവതത്തെ
ഒരു പ്രാധാന്യവുമില്ലാത്ത
കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടിപ്പിച്ച്
ലക്ഷ്യ നിർവഹണത്തിന്
വിനിയോഗിക്കേണ്ട
സമയം അപഹരിച്ചെടുക്കും.
അതുകൊണ്ട്
ശ്രദ്ധിക്കുക.
ആകെണികളിൽ കുടുങ്ങാതെ
ജീവിതത്തെ
ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക്
നയിക്കുക.
ലക്ഷ്യം നൻമ നിറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്