പുത്തൻ സമയത്തിലെ പുതുപുത്തൻ നീ. എന്റെ ഡയറി.ഖലീൽശംറാസ്

ഇന്നലെകളിലെ ഭാരങ്ങൾ ഇറക്കിവെച്ച്
ഈ പുതുപുത്തൻ സമയത്തിലേക്ക്
നീ പ്രവശിച്ചാൽ
ഈ സമയം പോലെ നിന്റെ ജീവിതവും
പുതുപുത്തനായി.
ആ ഭാരങ്ങളും പേറിയാണ് നിന്റെ വരവെങ്കിൽ
ഈ ജീവിത  നിമിഷങ്ങളും നിനക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ
കഴിയാതെ പോവും.
ഇന്നലെകളിലെ ഓരോ ദു:ഖവും പ്രതിസന്ധിയും
ആ നിമിഷങ്ങൾ മാഞ്ഞതോടെ ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു .
 അവയൊക്കെ അഴുക്കു പുരണ്ട അവശിഷ്ടങ്ങളാണ്.
ഇനി അവയും പേറി ഈ പുത്തൻ നിമിഷത്തിലേക്ക്
നീ  പ്രവേശിക്കേണ്ടതില്ല.
പുതിയ സമയത്തിലെ
പുതു പുത്തൻ  നീയായി ജീവിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്