മനസ്സിന്റെ ക്യാമറയിൽ. എന്റെ ഡയറി. ഖലീൽശ0 റാസ്

ഇനി ഒരിക്കലും  കടന്നു വരാത്ത
ഒരു കാഴ്ചക്കാണ് നീ ഇപ്പാൾ സാക്ഷിയാവുന്നത്.
ആ കാഴ്ച നിനക്ക് നൽകുന്ന
അനുഭൂതിയും
അറിവും
മനസ്സിന്റെ ക്യാമറകൊണ്ട്  പകർത്തിയെടുക്കുക.

Popular Posts