കടബാദ്ധ്യതകൾ my diary kkhaleelshamras

സന്പാത്യങ്ങൾ കുന്നുകൂട്ടാനുള്ള
ബദ്ധപ്പാടിൽ കടബാദ്ധ്യതകൾ വരുത്തിവെക്കാതിരിക്കുക .
കടബാദ്ധ്യതകൾ നിന്റെ മനസ്സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തും .
നഷ്ടപെട്ട മനസ്സമാധാനം തന്നെയാണ് 
യഥാർത്ഥ ദാരിദ്ര്യം .


Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras