സുഗന്ധം പരത്തിയ ചിന്തകൾ my diary khaleelshamras

ചീത്ത ചിന്തകൾ
നിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ദുർഗന്ധമാണ് .
ദുർഗന്ധം വ്യാപിക്കുന്നതിനു മുന്പേ .
അത് പരത്തിയ ചിന്തയെ ഒഴിവാക്കുക .
പകരം
നിന്റെ ഓർമയുടെ ചെപ്പിൽനിന്നും
നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സുഗന്ധം പരത്തിയ
ചിന്തകളെ തിരിച്ചുവിളിക്കുക .
അല്ലെങ്കിൽ സുഗന്ധം
പരത്തിയ പുതിയ ചിന്തകളെ
സൃഷ്ടിക്കുക .
 .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras