കാത്തിരിപ്പ്‌ my diary khaleelshamras

ജീവിതത്തിൽ നിനക്കായി ഒന്നും കാത്തിരിക്കുന്നില്ല .
നിനക്കുവേണ്ട വിഭവങ്ങളൊക്കെ
നിന്റെ ഈ നിമിഷത്തിലുണ്ട് .
അതിനായി നീ കാത്തിരിക്കേണ്ട .
ഈ നിമിഷം അതെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുക മാത്രമേ നിനക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൂ .
ജീവിതം നിനക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നില്ല .
പക്ഷെ നീ ശ്വൊസിക്കുന്ന ഈ നിമിഷത്തിലെ
നിന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് ജീവിതം .
നിന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നത് മരണം മാത്രമാണ് .
മരണത്തിനു മുന്പുള്ള ഈ നിമിഷങ്ങൾ
നിന്റെ മരണാന്തര ജീവിതത്തിന്റെ വിധി നിർണയിക്കും .


Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras