നിന്റെ സൌന്ദര്യം my diary khaleelshamras

നിന്റെ സൌന്ദര്യം നിന്റെ ശരീരത്തിലല്ല
മറിച്ച്‌
മറ്റുള്ളവരുടെ ഹൃദയത്തിലെ നിന്റെ സ്ഥാനത്തിനാണ് .
നീ നൽകിയ ഒരു വാക്ക് ,
ഒരു പുഞ്ചിരി ,
ഒരു സഹായം
അല്ലെങ്കിൽ ഒരറിവ്‌
അവരുടെ ജീവിതത്തിന്
സമാധാനവും സ്വാന്തനവും
പ്രചോദനവും ഉണർവും ആയെങ്കിൽ
നീ സുന്ദരനാണ് .
ഇനി നിന്റെ വാക്ക്
അവരെ നോവിച്ചതും തളർത്തിയതും
പിന്തിരിയിപ്പിച്ചതുമായാൽ
നീയാണ് വൈരൂപി .


Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras