അടിമ my diary khaleelshamras

നീ സൃഷ്ട്ടികൾ ആരുടേയും അടിമയല്ല ,
നിന്റെ അടിമത്വം സൃഷ്ട്ടാവിന് മാത്രമാണ് .
എന്നിട്ടും സത്യം തുറന്നുപറയാൻ
നീ ഭയക്കുന്നു വെങ്കിൽ .
ദൈവം അധികാരമെന്ന പതവി നല്കി
പരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സൃഷ്ട്ടിയേയോ
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഘത്തേയൊ
നീ ഭയപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ ,
അല്ലെങ്കിൽ
സത്യം തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന
അനശ്വര സ്വൊർഗത്തേക്കാൾ
ഈ ഭൂമിയിലെ പദവിയും
പ്രതാപവുമാണ് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ .
നീ സ്വൊയം മനസ്സിനോട് ചോദിച്ച് നോക്ക് .
നീ ഒരു സ്രിഷ്ടിക്ക്
അടിമപ്പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് .
സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും
അണുവും കോശവും
നിന്നേക്കാൾ ശക്തരായിട്ടും
ഒരു സൃഷ്ട്ടാവിന്റെ
വിധിവിലക്കുകൾ പാലിച്ച് ,
സൃഷ്ട്ടാവിനു മാത്രം അടിമപ്പെട്ടു ജീവിക്കുന്പോൾ
നീ മാത്രം എന്തേ ഇങ്ങിനെ
നിന്റെ മനസ്സിനെ മറ്റു സൃഷ്ടികൾക്ക്
അടിമപ്പെടുത്തുന്നു .Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്