ഓർമ്മകൾ khaleelshamras

ഓർമകളുടെ ചെപ്പിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ
ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾക്കും അനുഭൂതികൾക്കും
വേതിയാവനാണ് നിന്റെ ഈ നിമിഷങ്ങൾ .
പറയുന്ന നിനക്കും
കേൾക്കുന്ന കൂട്ടുകാർക്കും
ഈ കൂടിക്കാഴ്ച ഒരോർമ സമ്മാനിക്കും .
ആ ഒരോർമ
നിന്റേയും അവരുടേയും മനസ്സിൽ
ഒരു കുളിർക്കാറ്റായി മരണം വരേയും അലയടിക്കട്ടെ .
ആ നന്മയും അറിവും നിറഞ്ഞു തുളുന്പിയ ഓർമ്മകൾ
മരണത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് നിനക്ക് സ്വൊർഗം നേടിതരട്ടെ .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്