പദവി khaleelshamras

നിനക്ക് ലഭിച്ച പദവി
പെരുമ നടിക്കാനുളളതല്ല
മറിച്ച് എളിമ കാണിക്കാനുളളതാണ്‌ .
നിനക്ക് പൊങ്ങച്ചം
കാണിക്കാനും
വലിയവനെന്നു നടിക്കാനുമുള്ളതല്ല പദവി .
പദവി നിനക്ക് തരുന്നത്
ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്വമാണ് .
ഒരു ജനതയെ
തട്ടിയുണർത്താനും
അവർക്ക് ശരിയായ ദിശകാണികകാനുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം .


Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്