പരീക്ഷ khaleelshamras my diary

ആരും നിന്റെ ദോഷം ഉദ്വേശിച്ച് ഒന്നും പറയുന്നില്ല .
പലരുടേയും നാവിലൂടേയും
ദ്രിശ്യമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും
നിന്റെ മനസ്സ് പരീക്ഷിക്കപെടുകയാണ് .
നിന്റെ മനസ്സമാധാനം പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നോവെന്ന്
പരീക്ഷിക്കുകയാണ് .
നന്മയും അറിവും നിറഞ്ഞ നിന്റെ
ലക്ഷ്യത്തിൽനിന്നും നീ വഴിമാറുന്നോ എന്നും
പരീക്ഷിക്കുകയാണ് .
അതുകൊണ്ട് ഒരു വിമർശനത്തിലും
പതറരുത് .
പരീക്ഷണം വിജയകരമാവണമെങ്കിൽ
തെറ്റുതിരുത്തി ,ക്ഷമ കൈകൊണ്ട്
മനസ്സമാധാനം നഷ്ടപെടുത്താതെ
ലക്ഷ്യത്തിലും നന്മയിലും അറിവിലും
ഉറച്ചു നിൽക്കുക .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്