അറിവ് khaleelshamras my diary

എന്നോ വരാനിരിക്കുന്ന 
ഒരു നിമിഷത്തിന്റെ കൈകളാൽ കോരിയെടുക്കാനുള്ളതല്ല അറിവ് 
മറിച്ച് 
അത് ഈ നിമിഷം കോരിയെടുക്കാനുള്ളതാണ് .
നിന്റെ സംസാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം അറിവായിരിക്കണം .
പല പരിഹസിക്കപെടുന്ന വിഷയങ്ങളുടേയും 
അടിസ്ഥാനം അറിവായിരിക്കില്ല .
അതുകൊണ്ട് അവയിൽ പഠിക്കാനുള്ള 
വിഷയം കണ്ടെത്തുക .
അങ്ങിനെ 
തിരുത്താനും പകർത്താനുമുള്ള 
അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ട്ടിക്കുക .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്