രക്ഷ. Khaleelshamras my diary

നിന്റെ വാക്കുകളിൽ അഭദ്ധം സ്വൊഭാവികമാണ് .
പറയുന്നതിന് മുന്പ്
ശ്രദ്ധിക്കണമായിരുന്നു .
ഇനി പരഞ്ഞുപോയെങ്കിൽ
മാപ്പുപറയുക .
ഇവിടെ തെറ്റ് ആര് ചെയ്താലും
അതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ
 നിനക്ക് അർഹതയില്ല .
എപ്പോഴും നേരിന്റെ
പക്ഷത്ത് നിൽക്കുക .
നിന്റെ വാക്ക്
നേരിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ
ഉപയോകപെടുത്തുക .
കാരണം ഇവിടെ നിനക്കാരേയും
രക്ഷപ്പെടുത്താനില്ല ,
നിന്നെ സ്വൊയമല്ലാതെ .
നേരിന്റെ ,നീധിയുടെ ,സമാധാനത്തിന്റെ
ഏകനായ ഈശ്വരനിലുള്ള പൂർണ
സമർപ്പണത്തിന്റെ പാഥയിലേ
രക്ഷയുള്ളൂ .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്