സംതൃപ്തി khaleelshamras.my diary

നിന്റെ ജീവിതവും നോക്കി നിൽക്കുന്നവരായി
ആരുമില്ല .
ആർക്കും അതുകാണാൻ താൽപ്പര്യവുമില്ല .
അപ്പോൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ
നീ സ്വൊയം സംതൃപ്തി കണ്ടെത്തണം .
നീ ചെയയുന്ന ഓരോ നന്മയും
കരുണയും
അറിവ് തേടിയുള്ള അന്വേഷണവും
നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നെ സംതൃപ്തനാക്കും .
ഓരോ നിമിഷത്തിലും നീ ഈ സംതൃപ്തി കണ്ടെത്തുക .
അങ്ങിനെ നിന്റെ ജീവിതത്തെ
ഒരു പരമകാരുണികനായ ഈശ്വരനുള്ള
സമർപ്പണമാക്കുക .

Popular Posts