ശത്രു. My diary khaledlshamras

നിന്റെ ചിന്തകളിൽ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നത്
നിന്റെ ശത്രുവാണ് .
ശത്രുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത
മനസ്സിന്റെ അഴുക്കാണ് .
അപ്പോൾ
മനസ്സിന്റെ ശാന്തമായ ഒഴുക്കിന്
നിനക്ക് വേണ്ടത്
ഒരേയും ശത്രുവായി കാണാതിരിക്കുക എന്നതാണ് .
സ്വൊന്തം ആദർശത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിന്ന്
എല്ലാവരേയും എന്ത്തിനേയും സ്നേഹിക്കുന്ന മനസ്സുണ്ടാക്കുക.
അല്ലാതെ ഉള്ളിൽ ഒരു ശതൃവിനേയും പേറി
ജീവിതം അശുദ്ധമാക്കുകയല്ല വേണ്ടത് .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras